METHODIA EUROCONSULT

More Website Templates @ TemplateMonster.com - January 03, 2012!

Актуални конкурси


ОП „Околна среда“, процедура за подбор на проекти BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”
Краен срок за подаване на проектни предложения – 01.08. 2016г.

ОП „Региони в растеж“, процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Краен срок за подаване на проектни предложения- 31.05.2016г.

ОПИК, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Краен срок за прием на проекти: 05.05.2016г.

ОПИК, процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“
На обществено обсъждане

ОП РЧР, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд"
Очакван прием на проекти: април-май 2016г.

ОП „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“
Краен срок за подаване на проектни предложения- 30.06.2016г.